1-خوکها به لحاظ فیزیک بدنی ، قادر به دیدن آسمان نیستند.

2-وقتی که به شدت عطسه میکنید ، ممکن است یک دنده شما بشکند و اگر عطسه خود را حبس کنید ، ممکن است یک رگ خونی در سر و یا گردن شما پاره شود و بمیرید.

3-جلیقه ضد گلوله ، ضد آتش ، برف‌پاک‌کنهای شیشه جلوی اتومبیل و چاپگرهای لیزری توسط زنان اختراع شدند.

4-تنها غذایی که فاسد نمیشود عسل است.

5-کروکودیل نمیتواند زبانش را به بیرون دراز کند.

6-حلزون میتواند سه سال بخوابد.

7-تمامی خرس‌های قطبی چپ‌دست هستند.

8-فیلها تنها جانورانی هستند که قادر به جهش نیستند.

9-بطور متوسط ، مردم بیش از آنکه عنکبوتها را بکشند از آنها بیم دارند.

10-شکسپیر این دو کلمه رو از خود اختراع کرد..."ترور" و "دست انداز".

11-مورچه وقتی مست میشود همیشه بر روی سمت راست بدن خود می افتد.

12-صندلی الکتریکی توسط یک دندانپزشک اختراع شد.

13-قلب انسان فشاری کافی ایجاد میکند تا به میزان 30 فوت ( تقریبا 9.1 متر) خون را به خارج از بدن پمپاژ کند.

14-موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا میکنند ،که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند.

15-فندک قبل از کبریت اختراع شد.

16-روژلب حاوی فلس ماهی است.

17-نظیر اثرانگشت ، اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است.